Σύστημα Τηλεματικής

Το ForeFleet υποστηρίζει τη διασύνδεση σε μια ενιαία διαχειριστική πλατφόρμα, των δεδομένων ανεφοδιασμού καυσίμου κάθε οχήματος και των δεδομένων που συλλέγονται από τη τηλεματική διαχείριση στόλου. Η παράλληλη επεξεργασία όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη κατανάλωση καυσίμων κάθε οχήματος, σε συνδυασμό με τη παρακολούθηση και τη διαχείριση του μεταφορικού έργου, προσφέρουν στους διαχειριστές του στόλου ένα μοναδικό εργαλείο βελτίωσης του παραγόμενου έργου και περιορισμού του κόστους αυτού.

Συγκεκριμένα μέσω της τηλεματικής λαμβάνονται δεδομένα όπως:

 •  Real time παρακολούθηση του στόλου των οχημάτων σε γεωγραφικό υπόβαθρο (Google Maps, OpenStreetMaps)
 •  Ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς οδηγών
 •  Λήψη συναγερμών και ειδοποιήσεων για προκαθορισμένα συμβάντα. Το σύστημα διαθέτει μια σειρά αναφορών, καλύπτοντας όλο το εύρος των προς επεξεργασία δεδομένων
 •  Όλες οι αναφορές εξάγονται σε μορφή excel, csv, pdf, xps document, tiff.
 •  Για όλες τις αναφορές μπορεί να οριστεί προγραμματισμένη αυτόματη αποστολή, μέσω email
 •  Διαχείριση κόστους στόλου

Το σύστημα διαθέτει ξεχωριστό module για την οργάνωση, διαχείριση και καταγραφή των εργασιών που πραγματοποιούνται στα οχήματα του στόλου. Συγκεκριμένα διαθέτει:

 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο Συντήρησης Οχήματος (προγραμματισμένα ΚΤΕΟ, Συνεργείο, Αλλαγής Ελαστικών, Προγραμματισμένων Συντηρήσεων)
 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο Οδηγών (Τύπος άδειας, Ημερομηνία Ανανέωσης, Ωράριο εργασίας κ.ά.).
 • Καταχώρηση εξόδων γενικών και ειδικών κατηγοριών.
 • Αυτόματη ενημέρωση με e-mail για τις προγραμματισμένες εργασίες
 • Στοιχεία διαχείρισης καυσίμου:
 • Ανάλυση κατανάλωσης ανά όχημα ή κατηγορία οχημάτων
 • Πραγματική κατανάλωση οχήματος ανά διαδρομή
 • Συγκριτικές αναφορές καταναλώσεων μεταξύ οχημάτων της ίδιας κατηγορίας
 • Ειδοποιήσεις υπερκατανάλωσης οχήματος
 • Απεικόνιση μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου και μηνιαίου κόστους καυσίμου
 • Συγκριτικές αναφορές κατανάλωσης και κόστους καυσίμων ανά μήνα, έτος και ποσοστιαία αύξηση/μείωση

·