Σύστημα Εισροών – Εκροών

Σύμφωνα με το Ν. 3784 (ΦΕΚ 137Α / 07-08-2009) της πολιτείας, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων Εισροών-Εκροών σε όλα τα πρατήρια της χώρας.

Στις αποφάσεις Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980 / 21-12-2010) και ΠΟΛ.1009 περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των συστημάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης αυτών  στα πρατήρια καυσίμων.

Οι νεότερες αποφάσεις Φ2-2022 (ΦΕΚ 3017 / 14-11-2012) και ΠΟΛ.1203 (ΦΕΚ 3130 / 26-11-2012) καθορίζουν ή τροποποιούν ορισμένα στοιχεία των προηγούμενων αποφάσεων και αποτελούν την τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών των συστημάτων Εισροών – Εκροών.

Το σύστημα Εισροών-Εκροών απαιτείται να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων διακίνησης υγρών καυσίμων σε κάθε πρατήριο, με αυτόματη καταγραφή των διακινούμενων όγκων, αυτόματη σύγκριση για τις εισροές – εκροές και αποστολή των στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε όλες τις αυτόματες διαδικασίες και των περιορισμών στα σφάλματα των μετρήσεων, η ανάπτυξη των συστημάτων απαιτεί μεγάλη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί τόσο στην επιλογή του συστήματος ελέγχου δεξαμενών, όσο και στην ογκομέτρηση των δεξαμενών, λόγω της σημαντικής επίδρασης που έχουν στα αποτελέσματα του συστήματος Εισροών-Εκροών.

Λύσεις για

  • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
  • Εταιρείες που διαθέτουν εσωτερικό πρατήριο
  • Φορολογικές αποθήκες (βιοντίζελ)
  • Αστικές και Υπεραστικές Μεταφορές
  • Δήμου και Περιφέρειες
  • ΔΕΚΟ

Επιμέρους Συστήματα

  • Σύστημα διαχείρισης αντλιών
  • Σύστημα ελέγχου δεξαμενών
  • Λογισμικό GasStation