Φορητό Πρατήριο

Η Logicom, στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης 37776/2645/2017 ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017, ανακοινώνει τη διάθεση των παρακάτω τύπων δεξαμενών Mobile Diesel Station ‘’MDS’’ που  μπορούν να εδράζονται σε μεταλλικό φορείο ή εντός εμπορευματοκιβωτίου (container) και συμμορφώνονται πλήρως στις απαιτήσεις της παραπάνω απόφασης και  συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις & Βεβαιώσεις, ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • πιστοποιητικά εξοπλισμού κατά ΑΤΕΧ
 • πιστοποιητικό ADR δεξαμενής
 • ηλεκτρική συνδεσμολογία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
 • διακρίβωση όγκου δεξαμενής, από το Εργαστήριο της Logicom (το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα που έλαβε διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ.)
 • μελέτη εκρηκτικών ζωνών ΑΤΕX
 • μελέτη Η/Μ
 • βεβαιώσεις μηχανικού για:
  • την κατασκευή της δεξαμενής σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 12285-2:2005
  • έλεγχο και βεβαίωση Υδραυλικής Δοκιμής σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις σωληνογραμμές υγρών καυσίμων
  • στεγανότητα της λεκάνης ασφαλείας (για τις δεξαμενές που εδράζονται σε μεταλλικό φορείο)

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο Mobile Diesel Station:

 • αντλίες με ένα ή δύο ακροσωλήνια, ταχύτητας 40 – 80lt/min
 • σύστημα πυρόσβεσης
 • σύστημα Εισροών – Εκροών
 • προαιρετικά – σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στόλου ForeFleet