ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ A.T.E.

έργα Logicom Εργοδυναμική Πατρών διαχείριση καυσίμου

Η Logicom υλοποίησε το 2015 το έργο αυτοματοποιημένης αποτύπωσης παραλαβών, διακίνησης και καταναλώσεων καυσίμων της τεχνικής εταιρείας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο πρατήριο καυσίμων και βυτιοφόρα οχήματα που λειτουργούν ως κινητά πρατήρια, για παραδόσεις καυσίμων σε βραδυκίνητα μηχανήματα, που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα πρατήρια για να ανεφοδιαστούν, καθώς επίσης και περισσότερα από 100 οχήματα & μηχανήματα έργου, κάθε είδους.

Στόχος του έργου ήταν η αυτοματοποιημένη καταγραφή εισροών στις δεξαμενές του πρατηρίου, η αυτοματοποιημένη καταγραφή των παραδόσεων καυσίμων σε οχήματα και μηχανήματα, ο υπολογισμός των μέσων καταναλώσεων ανά χιλιόμετρο ή / και ανά ώρα λειτουργίας, ο υπολογισμός ισοζυγίων καυσίμων, η παραγωγή συναγερμών και ένα πλήθος συμβάντων που παρακολουθεί το σύστημα.

Τα δεδομένα από όλα τα σημεία, σταθερά και κινητά, συγκεντρώνονται σε μία κεντρική βάση δεδομένων και δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό της επιχείρησης να παρακολουθεί το πλήρες ιστορικό της διακίνησης και κατανάλωσης καυσίμων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του εκτελούμενου έργου.

Η αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση τους κόστους καυσίμων, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών για τη διοίκηση. Επιπρόσθετα, η αυτόματη αποτύπωση των οδόμετρων και ωρόμετρων των οχημάτων / μηχανημάτων προσφέρει στην τεχνική υπηρεσία τη δυνατότητα της έγκαιρης προληπτικής συντήρησης.

Ευστάθιος Αθανασόπουλος

Skills

Posted on

April 5, 2021