Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η LOGICOM ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της οργανωτικής της δομής, αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 : 2015.

Η LOGICOM δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης καυσίμων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, των ενδιαφερόμενων μερών, της νομοθεσίας και να ικανοποιούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Για τη διαρκή επίτευξη των παραπάνω στόχων η Εταιρεία:
• βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και τις διαδικασίες της
• φροντίζει για την εφαρμογή της τήρησης των κανόνων ορθής συμπεριφοράς και επαγγελματισμού από το σύνολο του προσωπικού της
• εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό και τα εργαλεία της
• επιδιώκει την αδιάκοπη ποιοτική βελτίωση, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και δεσμεύεται για την διαρκή αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στη LOGICOM πιστεύουμε ότι η επιτυχία αποτυπώνεται στη συνεχή ικανοποίηση των πελατών μας. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού συμμετέχει το σύνολο του προσωπικού, ενώ η Διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και διερεύνηση των μη συμμορφώσεων, τη βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του ίδιου του συστήματος Ποιότητας.

Η δόμηση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελεί βασικό στόχο της επιχείρησης και για την επίτευξή του έχουν ορισθεί μετρήσιμοι δείκτες, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

Για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της επιχείρησης θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από τα στελέχη της επιχείρησης.

Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσμοθετημένη και θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντική για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος ενδοεταιρικής κατανόησης και συνεργασίας.

Ο σκοπός της LOGICOM είναι να ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο στις απαιτήσεις του Πελάτη και να του παρέχει μακροπρόθεσμη σιγουριά, μέσα από μία σταθερή συνεργασία, σε φιλικό κλίμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Φ. Ζαΐμης

Μενού