Διαχείριση πρατηρίων λιανικής 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 • Για όλα τα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ το καύσιμο αποτελεί πολύ σημαντικό κέντρο κόστους. Τα περισσότερα ΚΤΕΛ έχουν ιδιόκτητο πρατήριο ή συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα ιδιωτικά πρατήρια.
 • Ο έλεγχος των καυσίμων που ανεφοδιάζεται το πρατήριο καθώς και ο ανεφοδιασμός των λεωφορείων πραγματοποιείται από μόνιμους υπαλλήλους του ΚΤΕΛ χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία ελέγχου και μηχανογράφησης.
 • Όλοι ανεφοδιασμοί πρέπει να καταχωρούνται στη λογιστική της εταιρείας
 • Στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ανά όχημα δεν υπάρχουν ή απαιτείται συγκέντρωση στοιχείων από διαφορετικά συστήματα (τηλεματικής και λογιστικής) για τον υπολογισμό τους.
Διαχείριση πρατηρίων λιανικής 3 logicom

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών που καλύπτει τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
 • Αυτοματοποίηση ελέγχου ανεφοδιασμού πρατηρίου και οχημάτων
 • Αυτόματη καταχώρηση εγγραφών στο σύστημα μηχανογράφησης
 • Ενεργοποίηση συναγερμών υπερκατανάλωσης
Διαχείριση πρατηρίων καυσίμου logicom 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Ακρίβεια 5‰ στις παραλαβές καυσίμου
 • Μείωση του προσωπικού που εργάζεται στο πρατήριο
 • Απόλυτος έλεγχος των διαρροών καυσίμου κατά τον ανεφοδιασμό
 • Μείωση κατά 95% του χρόνου καταχώρησης των ανεφοδιασμών στο πρόγραμμα μηχανογράφησης
 • Πρόληψη μηχανικών προβλημάτων με την ενεργοποίηση συναγερμών υπερκατανάλωσης
 • Κέρδος για τις εταιρείες τουλάχιστον 5% του ετήσιου κόστους καυσίμου
Μενού